Betrokkenheid accountant verbetert de verslaglegging

Er wordt af en toe getwijfeld aan de toegevoegde waarde van de accountant die de jaarrekening controleert. Onderzoek van de halfjaarcijfers laat echter zien dat zijn betrokkenheid wel degelijk leidt tot kwalitatief betere financiële informatieverschaffing.

Beursgenoteerde ondernemingen moeten sinds 2009 halfjaarcijfers publiceren conform de International Financial Reporting Standards (IFRS), in het bijzonder IAS 34, die gaat over tussentijdse berichten. In tegenstelling tot de jaarrekening geldt daarvoor geen verplichte accountantscontrole.

Ondernemingen hebben bij de halfjaarcijfers de keuze om wel of niet een externe accountant in te schakelen. In 2009 heeft een kwart de halfjaarcijfers vrijwillig laten beoordelen door een accountant. Kennelijk wegen die kosten op tegen de (gepercipieerde) voordelen, zoals een hogere beurswaarde.

Vergelijking van de kwaliteit van de halfjaarcijfers van ondernemingen die een accountant hebben ingeschakeld met die van ondernemingen die dat niet hebben gedaan, geeft een indruk van de toegevoegde waarde van de accountant. Het blijkt dat de niet beoordeelde halfjaarcijfers op minder onderdelen voldoen aan IFRS. Zo ontbreken naar bedrijfstak of geografisch gebied gesegmenteerde informatie, het overzicht van het totaalresultaat en informatie over de invloed van seizoenspatronen; essentieel voor de beeldvorming van beleggers over de bedrijfsprestaties. Daarnaast wordt beperkt inzicht gegeven in gebeurtenissen tussen balansdatum en publicatiedatum van de halfjaarrekening. Bovendien voldoet een kwart van de niet-beoordeelde halfjaarrekeningen niet aan de eisen uit de Wet op het financieel toezicht - halfjaarrekening binnen opmaaktermijn van twee maanden en aanwezigheid van de bestuurdersverklaring.
 
Lees verder op accountant.nl